معرفی آزمون های بین المللی

آزمونهای ‏TCF

‏1- ‏TCF DAPبرای درخواست پذیرش در سال اول دوره ی لیسانس (تمامی رشته ها) در دانشگاههای فرانسه، درخواست پذیرش در ‏مقطع لیسانس و فوق لیسانس رشته ی معماری در مدارس عالی معماری فرانسه و نیز متقاضیان مهاجرت به کبک کانادا.‏
این امتحان در 4 مهارت اجباری و1مهارت تکمیلی – اختیاری دانسته های زبانی متقاضی را سنجش و نمره اخذ شده در هر ‏یک از این 5 مهارت، میزان تسلط وی را در یکی از سطوح ‏A1 , A2 , B1 , B2 , C1‎ و یا C2‎ جای داده و در آخر نیز ‏یک سطح میانگین و کلی به وی اعلام می گردد. ‏

این امتحان شامل 5 مهارت زیر می باشد :‏
‏1- درک مطلب شنیداری ( اجباری ) ‏compréhensionorale
‏2- سوال های بخش گرامر و وکب ( اجباری ) ‏‎ structure de la langue
‏3- درک مطلب متن ( اجباری ) ‏compréhension écrite ‎
‏4- مهارت نوشتاری (اجباری ) ‏expression écrite ‎
‏5- مهارت گفتاری ( تکمیلی – اختیاری ) ‏expression orale ‎

‏2- ‏TCF برای سنجش سطح زبان فرانسه ی زبان آموز، اخذ پذیرش در سال های دوم یا سوم لیسانس ، فوق لیسانس و یا دکترا و نیز ‏متقاضیان مهاجرت به کبک کانادا.‏
این امتحان در 3 مهارت اجباری و1مهارت اختیاری – تکمیلی دانسته های زبانی متقاضی را سنجش و نمره اخذ شده در هر ‏یک از این 4 مهارت، میزان تسلط وی را در یکی از سطوحA1 , A2 , B1 , B2 , C1‎و یاC2‎جای داده و در آخر نیز ‏یک سطح میانگین و کلی به وی اعلام می گردد. ‏

این امتحان شامل 4 مهارت زیر می باشد :‏

‏1- درک مطلب شنیداری ( اجباری ) ‏compréhensionorale
‏2- سوال های بخش گرامر و وکب ( اجباری ) ‏structure de la langue
‏3- درک مطلب متن ( اجباری ) ‏compréhension écrite ‎
‏4- مهارت گفتاری (اختیاری – تکمیلی ) ‏expression orale ‎

‏3- ‏TCF pour le Québec برای متقاضیان مهاجرت به کبک کانادا‎.‎
این امتحان در حد اکثر 4 مهارت ( 2 مهارت اجباری و 2 مهارت اختیاری ) دانسته های زبانی متقاضی را سنجش و نمره ‏اخذ شده در هر یک از این 4 مهارت، میزان تسلط وی را در یکی از سطوح ‏A1 , A2 , B1 , B2 , C1‎و یاC2‎جای داده و ‏در آخر نیز یک سطح میانگین و کلی به وی اعلام می گردد.‏

این امتحان شامل 4 مهارت زیر می باشد :‏

‏1- درک مطلب شنیداری ( اجباری ) ‏compréhension orale ‎
‏2- درک مطلب متن ( اختیاری ) ‏compréhension écrite ‎
‏3- مهارت گفتاری (اجباری ) ‏expression orale ‎‏ ‏‎ ‎‏ ‏‎ ‎
‏4- مهارت نوشتاری ( اختیاری ) ‏expression écrite ‎

قابل ذکر می باشد که مدارک ارائه شده ی این امتحان ها 2 سال اعتبار دارند.‏
این آزمون ها نمره ی منفی ندارد.‏
مجری این آزمون ها بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران می باشد.‏

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آزمونهای ‏TCF‏ به آدرس زیر مراجعه نمایید.‏

ورود به سایت برگزاری آزمون TCF

آزمونهای ‏TEF

1- ‏TEF ‎ برای درخواست پذیرش از دانشگاه های فرانسه در تمامی مقاطع تحصیلی و تمامی رشته ها و نیز متقاضیان مهاجرت به ‏کبک کانادا.‏
این امتحان در 3 مهارت اجباری و2مهارت اختیاری سطح زبان متقاضی را سنجش می نماید. جمع نمرات اخذ شده در هر ‏یک از این 5 مهارت، میزان تسلط وی به زبان فرانسه را در یکی از سطوح ‏A1 , A2 , B1 , B2 , C1‎و یاC2‎مشخص ‏می کند.‏

این امتحان شامل 5 مهارت زیر می باشد :‏

‏1- درک مطلب شنیداری ( اجباری ) ‏compréhensionorale‏ ‏
‏2- سوال های بخش گرامر و وکب ( اجباری ) ‏‎ structure de la langue
‏3- درک مطلب متن ( اجباری ) ‏compréhension écrite ‎
‏4- مهارت نوشتاری (اختیاری ) ‏expression écrite ‎
‏5- مهارت گفتاری (اختیاری ) ‏expression orale ‎

‏2- ‏TEFAQ‎ برای متقاضیان مهاجرت به کبک کانادا‎

این امتحان در 2 مهارت اجباری دانسته های زبانی متقاضی را سنجش می نماید. جمع نمرات اخذ شده در هر یک از این 2 ‏مهارت، میزان تسلط وی به زبان فرانسه را در یکی از سطوح ‏A1 , A2 , B1 , B2 , C1‎ و یا C2‎ مشخص می کند.‏

این امتحان شامل 2 مهارت زیر می باشد :‏

‏1- درک مطلب شنیداری ( اجباری ) ‏compréhension orale ‎
‏2- مهارت گفتاری (اجباری ) ‏expression orale ‎

قابل ذکر می باشد که مدارک ارائه شده ی این امتحان ها 2 سال اعتبار دارند.‏
دقت شود چون این آزمون ها نمره ی منفی دارند.‏
مجری این آزمون ها آموشگاه قطب راوندی می باشد.‏

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آزمونهای ‏TEF‏ به آدرس زیر مراجعه نمایید.‏

ورود به سایت برگزاری آزمون TEF

آزمون های ‏DELF ‎‏ و ‏DALF

1- ‏DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2‎‏ برای درخواست پذیرش از دانشگاه های فرانسه در تمامی مقاطع تحصیلی ‏و تمامی رشته ها و نیز متقاضیان مهاجرت به کبک کانادا.‏
این امتحان در 4 مهارت اجباری دانسته های زبانی متقاضی را در سطحی که وی در زمان ثبت نام انتخاب می نماید می ‏سنجد. در صورت اخذ نمره ی مطلوب، مدرکی مرتبط با سطح از پیش تعیین شده از ‏A1‎‏ تا ‏B2‎‏ به متقاضی ارائه می گردد.‏

این امتحان شامل 4 مهارت زیر می باشد :‏

‏1- درک مطلب شنیداری ( اجباری ) ‏compréhensionorale
‏2- درک مطلب متن ( اجباری ) ‏compréhension écrite ‎‏ ‏‎ ‎
‏3- مهارت گفتاری (اجباری ) ‏production orale ‎
‏4- مهارت نوشتاری ( اجباری ) ‏production écrite ‎

‏2- ‏DALF C1, DALF C2 ‎  برای درخواست پذیرش از دانشگاه های فرانسه در تمامی مقاطع تحصیلی و تمامی رشته ها و نیز ‏متقاضیان مهاجرت به کبک کانادا.‏
این امتحان در 4 مهارت اجباری دانسته های زبانی متقاضی را در سطح‎ C1 ‎یا ‏C2‎می سنجد. در صورت اخذ نمره ی ‏مطلوب، مدرکی مرتبط با سطح از پیش تعیین شده به متقاضی ارائه می گردد.‏

این امتحان شامل 4 مهارت زیر می باشد :‏

‏1- درک مطلب شنیداری ( اجباری ) ‏compréhension orale ‎‏ ‏‎ ‎
‏2- درک مطلب متن ( اجباری ) ‏compréhension écrite ‎
‏3- مهارت گفتاری (اجباری ) ‏production orale ‎
‏4- مهارت نوشتاری ( اجباری ) ‏production écrite ‎

قابل ذکر می باشد که مدارک ارائه شده ی این امتحان ها دائمی هستند.‏
مجری این آزمون ها کانون زبان ایران می باشد.‏

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آزمونهای ‏DELF‏ و ‏DALF‏ به لینک زیر مراجعه نمایید.‏

ورود به سایت برگزاری آزمون DELF‏ و ‏DALF‏

تماس با آموزشگاه زبان آکادمی علوم ایران

۷۷۰۴۰۹۱۲ – ۷۷۰۴۰۹۱۰

فهرست