دوره های گرامر پیشرفته Cours de grammaire avancée

چنانچه زبان آموزی برای هدف خاصی نیاز به تقویت سطح دانسته های گرامری و دستوری زبان فرانسه ی خود را ‏داشته باشد، با توجه به مشاوره ی تخصصی تیم فرانسه ی ما می تواند از دوره های تخصصی گرامر پیشرفته ی این آموزشگاه بهره ‏گیرد. منابع این دوره کتاب های ‏Grammaire progressive du françaisوGrammaire en dialogue‏ می باشند.‏

تماس با آموزشگاه زبان آکادمی علوم ایران

۷۷۰۴۰۹۱۲ – ۷۷۰۴۰۹۱۰

فهرست