دوره های گرامر پیشرفته Cours de grammaire avancée

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان فرانسه
  4. chevron_right
  5. دوره های گرامر پیشرفته Cours de grammaire avancée

دوره های گرامر پیشرفته Cours de grammaire avancée

چنانچه زبان آموزی برای هدف خاصی نیاز به تقویت سطح دانسته های گرامری و دستوری زبان فرانسه ی خود را ‏داشته باشد، با توجه به مشاوره ی تخصصی تیم فرانسه ی ما می تواند از دوره های تخصصی گرامر پیشرفته ی این آموزشگاه بهره ‏گیرد. منابع این دوره کتاب های ‏Grammaire progressive du françaisوGrammaire en dialogue‏ می باشند.‏

تماس با آموزشگاه زبان آکادمی علوم ایران

۷۷۰۴۰۹۱۲ – ۷۷۰۴۰۹۱۰

فهرست