دوره های نگارش متن Cours de production écrite

دوره های نگارش متن آکادمی علوم ایران برای آن دسته از متقاضیانی توصیه می شود که:‏

1- قصد مهاجرت به کبک کانادا را دارند و به امتیاز بخش نوشتاری آزمون های بین المللی برای ارتقای امتیاز کل ‏پرونده ی مهاجرت خود نیاز دارند.‏
‏2- متقاضی اخذ پذیرش از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور فرانسه هستند که مهارت نوشتاری در کنار دیگر ‏مهارت های آزمون زبان برای آنان اجباری است.‏

زبان آموز پس از آشنایی با اصول نگارش متون و مقالات و تحلیل نمودارهای آماری و با کمک منابع آموزشی مربوط ‏به تقویت مهارت نوشتاری مانند کتاب ‏Expression écrite‏ و نظارت مستمر استاد خود این مهارت تخصصی را به خوبی کسب نموده،با ‏اعتماد به نفس بیشتری در آزمون شرکت و موفقیت خود را تضمین می کند.‏

تماس با آموزشگاه زبان آکادمی علوم ایران

۷۷۰۴۰۹۱۲ – ۷۷۰۴۰۹۱۰

فهرست