دوره های بحث آزاد Cours de discussion libre

با توجه به نیاز برخی متقاضیان مبنی بر تقویت مهارت گفتاریشان، دوره های مکالمه ی آزاد زبان فرانسه ‏‎(discussion libre)‎به صورت گروهی و خصوصی در این مؤسسه ارایه می گردد. منابع این دوره ها از کتب موجود در بازار مانند ‏Expression oraleمی باشد و نیز به منظور ایجاد تنوع در مباحث، برخی از موضوعات و عناوین توسط اساتید انتخاب می شوند.‏

تماس با آموزشگاه زبان آکادمی علوم ایران

۷۷۰۴۰۹۱۲ – ۷۷۰۴۰۹۱۰

فهرست