دوره آمادگی آزمون ‏Zertifikat Deutsch A2‎

Goethe-Zertifikat A2‎
آزمون‎ Goethe-Zertifikat A2 ‎برای بزرگسالان و نوجوانان تدوین شده است‎. ‎
برای دریافت مدرک‎ Goethe-Zertifikat A2 ‎باید از دانش پایه ای در زبان آلمانی برخوردار باشید‎.‎
این امتحان برابر با سطح‎ A2 ‎دومین سطح از سطوح ششگانه موجود در جدول‎ GER ‎‏ مرجع مشترک در اروپا برای سطوح مختلف زبان است.‏
پس ازقبولی در این امتحان قادرخواهید بود‎ : ‎
اطلاعات مهم در گفت وگو های روزمره را متوجه شوید. همچنین آنچه که در رادیو یا تلفن می شنوید را بفهمید‎.‎
اطلاعاتی که در مقاله ها ی کوتاه روزنامه ها، تبلیغات و اطلاعیه های مربوط به زندگی روزمره و اطلاعاتی که در بوردها نوشته می شوند را بفهمید‎.‎
فرم های موجود در فروشگاه ها، بانک ها و یا ادارات را پر کنید‎.‎
خود را معرفی کنید و با دیگران در مورد زندگی شخصی خود گفت وگو کنید‎.‎
برای توافق در موضوعی با دیگران مذاکره نمایید‎.‎
برای رسیدن به این سطح، بسته به دانش قبلی و شرایط یاد گیری، نیاز به 200 تا 300 واحد درسی 45 دقیقه ای دارید.‏

تماس با آموزشگاه زبان آکادمی علوم ایران

۷۷۰۴۰۹۱۲ – ۷۷۰۴۰۹۱۰

فهرست